فروشندگان‌لوازم‌الکتریکی‌وسیم‌کشی‌ساختمان

اتحادیه صنف فروشندگان لوازم الکتریکی و سیم کشی ساختمان

رئیس اتحادیه عباسعلی ایزدی نجف آبادی نائب اول مجتبی مهدیه نجف آبادی نائب دوم مجید آل حبیب نجف ابادی دبیر اتحادیه اصغر روح اله خزانه‌دار اتحادیه نصراله انتشاری نجف آبادی ...
فروشندگان‌لوازم‌الکتریکی‌وسیم‌کشی‌ساختمان

اتحادیه صنف فروشندگان لوازم الکتریکی و سیم کشی ساختمان

رئیس اتحادیه عباسعلی ایزدی نجف آبادی نائب اول مجتبی مهدیه نجف آبادی نائب دوم اصغر روح اله دبیر اتحادیه نصراله انتشاری نجف آبادی خزانه‌دار اتحادیه مجید آلحبیب نجف ابادی بازرس ...