- اتاق اصناف شهرستان نجف آباد - https://asnafnjf.ir -

بازرسی مشترک با اداره نظارت بر اماکن عمومی جهت برخورد با پرنده فروشی های غیرمجاز ومتخلف

بازرسی مشترک با اداره نظارت بر اماکن عمومی جهت برخورد با پرنده فروشی های غیرمجاز ومتخلف