- اتاق اصناف شهرستان نجف آباد - http://asnafnjf.ir -

گشت ویژه بازرسی شهرستان نجف آباد با هدف سازمان دهی ضایعات فروشی های سطح شهرستان نجف آباد

گشت ویژه بازرسی شهرستان نجف آباد با هدف سازمان دهی ضایعات فروشی های سطح شهرستان نجف آباد در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۰ صورت پذیرفت. و ۱۸ اخطار کتبی جهت اینگونه واحدها صادر گردید.